Нормативно-правові акти

Мета атестації

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної  майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основні принципи атестації:

 • відкритість та колегіальність;
 • гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника;
 • повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

Види атестації

Порядок створення та повноваження атестаційних комісій

Для організації та проведення атестації педагогічних працівників щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії.

Атестаційні комісії усіх рівнів створюються у складі:

 • голови (керівник_ця (заступник_ця керівника) навчального закладу),
 • заступника/ці голови,
 • секретаря/секретарки,
 • членів атестаційної комісії

Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу видається наказ. Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб.

Атестаційні комісії усіх рівнів створюються на один рік до формування нового складу атестаційної комісії.

Персональний склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися.  Педагогічні працівники, які входять до складу атестаційної комісії, атестуються на загальних підставах та не беруть участі у голосуванні щодо себе.

Атестаційні комісії I рівня мають право:

 1. атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді;
 2. присвоювати кваліфікаційні категорії “спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії” (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям);
 3. порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів, атестаційними комісіями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”) та про присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням).

Організація та строки проведення атестації

Щороку до 10 жовтня керівники_ці навчальних закладів подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника_ці або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику_ці кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації. Рішення про перенесення атестації може прийматися атестаційними комісіями і в інші строки.

Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.

Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, слухачів  з предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник_ця, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником_цею своїх посадових обов’язків, його/її участі у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

Керівник_/ця навчального закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника_ці у міжатестаційний період. Характеристика повинна містити оцінку виконання педагогічним працівником_цею посадових обов’язків, відомості про його/її професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у роботі методичних об’єднань, інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, тощо.

Педагогічний працівник_ця не пізніше як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.

Кваліфікаційні категорії

Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

Педагогічні працівники, які в міжатестаційний період підготували переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських та студентських олімпіад з базових навчальних предметів; переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; переможців всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, переможців всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, а також педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.

Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років.
За педагогічними працівниками, які отримали другу повну вищу педагогічну освіту й перейшли на посаду за отриманою спеціальністю, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на іншу посаду.

Спеціалісти, які перейшли на посади педагогічних працівників до професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації з виробництва або сфери послуг, а також науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які перейшли на педагогічні посади, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг або стажу науково-педагогічної діяльності; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років.

Педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України “Про дошкільну освіту” ( 2628-14 ), “Про загальну середню освіту” ( 651-14 ), “Про професійно-технічну освіту” ( 103/98-ВР ) “Про вищу освіту” ( 2984-14 ) працювали й продовжують працювати у навчальних закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.

Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, працівникам, які працюють на посадах майстра/майстрині виробничого навчання; культорганізатора_ки; акомпаніатора_ки; екскурсовода; інструктора_ки з туризму; помічника_ці директора_ки з режиму, старшого чергового_ї з режиму, чергового_ї з режиму у загальноосвітніх школах та професійних училищах соціальної реабілітації; асистента_ки вчителя-реабілітолога; консультанта психолого-медико-педагогічної консультації, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.

При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника_ці, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його/її професійну діяльність.

Педагогічні звання

За результатами атестації педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі, присвоюються педагогічні звання.

Підсумки атестації

Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями I рівня до 1 квітня.

Засідання атестаційної комісії проводиться:

 • у присутності працівника_ці, який/яка атестується, та має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності;
 • за відсутності працівника_ці, якщо він/вона не з’явилися на засідання атестаційної комісії з об’єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на засіданні) і надали на це письмову згоду, за винятком випадків атестації працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді.

У разі неявки педагогічного працівника_ці, який/яка атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія після з’ясування причин неявки може провести атестацію за його/її відсутності.

Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.

Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів. Рішення атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів “за” і “проти” приймається рішення на користь працівника_ці, який/яка атестується.

Педагогічний працівник_ця визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо:

 • має освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами у галузі освіти;
 • виконує посадові обов’язки у повному обсязі;
 • пройшов/пройшла підвищення кваліфікації.

У разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника_ці, які не вплинули на якість навчально-виховного процесу, атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність працівника_ці займаній посаді за умови виконання ним/нею заходів, визначених атестаційною комісією, з подальшою повторною атестацією.

Розірвання трудового договору за підстав невідповідності займаній посадв допускається у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації, у тому самому закладі (установі).

1

Під час засідання атестаційної комісії ухвалюємо рішення про атестацію педагогічних працівників за результатами попереднього вивчення їхньої педагогічної діяльності

2

Розглядаємо за потреби окрему думку педагогічного працівника щодо рішення атестаційної комісії

3

Оформлюємо протокол засідання атестаційної комісії

4

Повідомляємо педагогічному працівнику/ці рішення атестаційної комісіі під підпис

5

На кожного педагогічного працівника/цю, які атестуються, оформляємо атестаційний лист у двох примірниках, один з яких потрібно зберігати в особовій справі працівника/ці, а другий (не пізніше трьох днів після атестації) видати йому/їй під підпис Педагогічний працівник/ця має право в десятиденний строк від дня вручення йому атестаційного листа подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня

6

У разі ухвалення позитивних рішень про атестацію педагогічних працівників впродовж п'яти днів після засідання атестаційної комісії видаємо наказ про присвоєння ім кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів), педагогічних звань. У разі негативних результатів атестації розглядають можливість проведення повторної атестації або ж розірвання трудового договору з працівником/цею

7

Доводимо до відома педагогічного працівника/ці наказ під підпис

8

Надаємо копію наказу до бухгалтерії для нарахування педагогічним працівникам, які атестувасиля, заробітної плати відповідно до присвоених їм кваліфікаційних розрядвів (тарифних розрядів), педагогічних звань