Здобувачі освіти

Учень закладу професійної (професійно-технічної) освіти – це випускник закладу загальної середньої освіти II-III ступенів, зарахований до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за програмами первинної професійної підготовки

Слухач закладу професійної (професійно-технічної) освіти – це особа, зарахована до цього закладу на навчання за програмами професійного (професійно-технічного) навчання, у тому числі перепідготовки чи підвищення кваліфікації

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • безоплатні медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • отримання додаткових індивідуальних та/або групових консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, та з яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня результатів навчання учнів відповідного року навчання у відповідному закладі освіти;
 • забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • матеріальну допомогу;
 • оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
 • збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;
 • безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією;
 • продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з закладом освіти угоди;
 • участь в олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • пільговий проїзд в транспорті;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

На час виробничого навчання і практики здобувачам освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між закладами освіти та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики.

Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою програмою.

 • додержуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм;
 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності і системи контролю знань, умінь і навичок;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;
 • відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;
 • дотримувати правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;
 • бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі;
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб
 1. Збитки, навмисно заподіяні здобувачами освіти закладу освіти, підприємству, установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.
 2. У разі самовільного залишення учнем навчального закладу адміністрація терміново вживає заходів до його розшуку та повернення. Факт самовільного залишення закладу професійної (професійно-технічної) освіти реєструється у відповідному журналі протягом двох годин з моменту його виявлення.
 3. Адміністрація закладу протягом двох годин письмово інформує про факт самовільного залишення учнем навчального закладу органи Національної поліції для вжиття оперативно-розшукових заходів.
 4. У разі масового самовільного залишення учнями території училища, масової непокори, групового хуліганства, пожежі, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій адміністрація закладу терміново повідомляє про це органи Національної поліції та МОН.
 5.  Доставлення з приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції учнів, які самовільно залишили заклад освіти, здійснюється у супроводі працівника навчального заклад.
 6. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.
 7. Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.
 8. Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Змін до Інструкції з організації роботи
  підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України” від 25.06.2020 № 488, дитина, яка вчинила булінг (цькування) учасника освітнього процесу підлягає взяттю на профілактичний облік з метою здійснення заходів індивідуальної профілактики поліцейськими підрозділами ювенальної превенції.
 9.  З метою недопущення зберігання заборонених предметів адміністрація закладу має право проводити особистий огляд учня, посилок, бандеролей, передач, спальних та інших приміщень з наступним складенням протоколу:
 • Усі види вогнепальної і холодної зброї
 • Усі види алкогольних напоїв, інші вироби на спиртовій основі
 • Наркотичні і лікарські речовини, предмети медичного призначення
 • Тютюнові вироби, сірники, запальнички
 • Сокири, молотки, щипці, інші інструменти
 • Гральні карти

Покарання, заохочення і відзначення здобувачів освіти

За невиконання обов’язків і систематичне порушення статуту закладу професійної (професійно-технічної) освіти, правил внутрішнього розпорядку закладу професійної (професійно-технічної) освіти, незадовільну успішність до здобувача освіти застосовуються такі заходи впливу, як:

 • попередження;
 • догана;
 • відрахування з закладу освіти.

З закладу професійної (професійно-технічної) освіти здобувачі освіти можуть бути відраховані за:

 1. власним бажанням;
 2. станом здоров’я;
 3. переведенням, за його згодою, в інший заклад освіти;
 4. незадовільні успішність, поведінку∗;
 5. невиконання вимог навчального плану та освітніх програм∗∗;
 6. вироком суду, який набрав законної сили;
 7. грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку закладу професійної (професійно-технічної) освіти

∗, ∗∗

За рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника відраховуються з ЗП( Т)О

 • учні, слухачі, які мають підсумкову оцінку з професійно-практичної підготовки нижче ніж 4 бали;
 • учні, слухачі, які мають підсумкові оцінки нижчі, ніж 4 бали, більше ніж з двох навчальних предметів;
 • учні, переведені на наступний курс умовно, і учні, слухачі випускних навчальних груп, які не з’явилися без поважних причин на повторну атестацію чи повторні заліки або за результатами повторної атестації чи повторних заліків з навчальних предметів одержали оцінки нижчі ніж 4 бали;
 • учні, які переведені на наступний курс умовно за наявності підсумкової оцінки з поведінки “незадовільно” та продовжують систематично порушувати правила внутрішнього розпорядку і статут ПТНЗ

За досягнення високих результатів у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях та оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності тощо до здобувачів освіти можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення.

Організація інклюзивного навчання

Здобувачі освіти з особливими освітніми потребами – особи з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

Інклюзивна група – група у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, в якій поряд з іншими здобувачами освіти навчаються одна або більше осіб з особливими освітніми потребами.

Організація освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами у закладах професійної (професійно-технічної) освіти передбачає:

 • створення інклюзивного освітнього середовища та забезпечення психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;
 • приведення території закладу професійної (професійно-технічної) освіти, будівель, споруд та приміщень у відповідність з вимогами державних будівельних норм, стандартів та правил. У разі коли наявні будівлі, споруди та приміщення закладів професійної (професійно-технічної) освіти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну;
 • забезпечення здобувачів освіти з особливими освітніми потребами необхідними спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку згідно з типовим переліком, затвердженим МОН;
 • диференційований підхід до розроблення освітньої програми, оцінки та контролю якості знань здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;
 • застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами методів і способів спілкування, зокрема української жестової мови та рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля), із залученням відповідних фахівців і педагогічних працівників;
 • забезпечення доступності інформації в різних форматах (шрифт Брайля, збільшений шрифт, електронний формат та інші).

Для осіб з особливими освітніми потребами зміст та обсяг навчально-виробничого процесу, термін навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими освітніми програмами закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які за потреби можуть бути адаптовані для отримання знань, умінь та навичок відповідно до індивідуального навчального плану згідно з індивідуальною програмою розвитку.

Освітні програми, які використовуються для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, можуть мати корекційно-розвитковий складник.

Індивідуальний навчальний план здобувача освіти з особливими освітніми потребами розробляється за його участю або одного з батьків (чи інших законних представників), затверджується керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти та підписується ним або одним з батьків (чи інших законних представників).

Виконання вимог стандартів у сфері професійної освіти особами з особливими освітніми потребами забезпечується з урахуванням їхніх індивідуальних психічних, інтелектуальних, фізичних, сенсорних можливостей та у тій формі, яка для кожної особи є найбільш оптимальною.

У професійному навчанні осіб з інвалідністю, осіб з особливими освітніми потребами поряд із традиційними формами допускається застосування альтернативних форм навчання.

Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання українською жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.

Організація проведення семестрових, річних атестацій і заліків з навчальних предметів (професійно-теоретичної, загальнопрофесійної підготовки тощо), що входять у додаток до диплома (свідоцтва), фізичної підготовки та перевірних робіт

Здобувачі освіти мають право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів свого навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти.

Переведення учнів на наступний курс навчання та проведення повторної атестації і заліків

На наступний курс навчання за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника ЗП(Т)О переводяться учні, які мають підсумкові оцінки не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та навчальних предметів, що входять у додаток до диплома кваліфікованого робітника, а також зразкову чи задовільну оцінку з поведінки.

Як виняток, умовно на наступний курс навчання за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника, переводяться учні, які мають підсумкову оцінку не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та не більше 2 підсумкових оцінок початкового (І) рівня навчальних досягнень (1,2,3 бали) з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома для певного етапу професійно-технічної освіти або ті, що мають річну оцінку з поведінки незадовільно, а також учні згадані у двох вищезазначених випадках.

Повторна атестація з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва), проводиться для учнів, слухачів, які під час планової атестації одержали оцінки нижчі, ніж 4 бали, та не більше як з двох предметів, а також для учнів, слухачів, що не з’явилися на планову атестацію.

Повторні заліки обов’язкові для учнів, слухачів, які одержали річні оцінки нижчі, ніж 4 бали, чи “не зараховано”, або не отримали річних оцінок з навчальних предметів, що не виносяться на атестацію.

Учні невипускних навчальних груп мають право на повторну атестацію або повторні заліки з метою підвищення оцінки, але не більше ніж з двох навчальних предметів на підставі письмової заяви та відповідного наказу керівника ЗП(Т)О.

Дистанційне навчання

Дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.