Правила користування бібліотекою ДНЗ “РЦПО БТ ХО”

І. Загальні положення

 1. Правила користування Бібліотекою – документ, що регламентує відносини користувача з Бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів Бібліотеки, права та обов’язки користувачів та Бібліотеки.
 2. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”.
 3. Під час запису до Бібліотеки користувач повинен бути ознайомлений із правилами користування Бібліотекою.
 4. Правила користування Бібліотекою розміщуються в місцях, доступних користувачам, а також на веб-сайті Бібліотеки.
 5. Бібліотеки здійснюють обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.
 6. Статистичний облік кількості користувачів здійснюється Бібліотекою щороку. До облікових даних вноситься інформація про користувачів, які протягом звітного періоду звернулися до Бібліотеки не менше одного разу.
 7. Кожний останній робочий день місяця – санітарний день. Бібліотека не обслуговує користувачів.
 8. Користування документами з бібліотечних фондів здійснюється через абонемент (у тому числі міжбібліотечний абонемент), читальний зал, веб-сайт Бібліотеки.
 9. Бібліотека самостійно визначає:
  • документи, користування якими відповідно до законодавства здійснюється виключно в читальному залі;
  • кількість документів, що одночасно можуть бути видані користувачеві;
  • строки користування документами через абонемент.
ІІ. Порядок запису до бібліотеки
 1. Право користування Бібліотекою мають викладачі, вихователі, майстри виробничого навчання, працівники структурних підрозділів ДНЗ “РЦПО БТ ХО”, здобувачі освіти, батьки/особи, що їх замінюють.
 2. Учні записуються до Бібліотеки за списком навчальної групи та в індивідуальному порядку при наявності учнівського квитка; інші категорії користувачів – за документом, що посвідчує особу.
 3. На підставі поданих документів на кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду Бібліотеки та їх повернення, в якій зазначають прізвище, ім’я та по батькові, групу (для учнів/слухачів), місце проживання, контактний телефон.
 4. Реєстрація відвідувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт Бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

ІІІ. Обов’язки користувачів

 1. Перереєстрацію користувачів на абонементі здійснюють щорічно наприкінці навчального року: уточнення персональних даних та перевірка строків повернення документів, зазначених у формулярі. На формулярах ставиться дата перереєстрації.
 2. На абонементі документ видають на такий строк:
  • для педагогічних працівників: навчальна література – на час вивчення відповідного предмета (за обов’язкової перереєстрації наприкінці навчального року); методична література – на один місяць (за наявності достатньої кількості примірників термін видачі може бути продовжений);
  • для здобувачів освіти: навчальна література – на час вивчення відповідного предмета (за обов’язкової перереєстрації наприкінці навчального року); твори, що вивчаються за програмою на строк відповідно до навчальної програми; для позакласного читання – від 14 днів до 1 місяця;
  • викладачам, які працюють в ДНЗ “РЦПО БТ ХО” за сумісництвом або погодинно, література видається тільки в читальних залах на підставі документа, що засвідчує особу або на абонементі під грошову заставу;
  • працівники структурних підрозділів ДНЗ “РЦПО БТ ХО” та батьки/особи, що їх замінюють, мають право одержати для опрацювання поза Бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежуються.
 3. Періодичні видання видаються викладачам на абонемент терміном на 15 днів, здобувачам освіти — лише в читальній залі.
 4. Якщо книжка є в одному примірнику й користується підвищеним попитом, (наприклад, енциклопедія, довідник, словник) нею користуються тільки в читальному залі.
 5. Кількість примірників документів, які одночасно видають здобувачам освіти (не враховуючи підручників) 2–3 примірники.
 6. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у читацький формуляр.
 7. У разі потреби користування документами може бути продовженим, якщо на них немає запитів інших читачів. Продовження терміну користування документами розглядається як нова видача.
 8. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.
 9. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін та міжнародний бібліотечний абонемент.
 10. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
ІV. Права, обов’язки, відповідальність користувачів
 1. Права користувачів:
  • Безкоштовно користуватись бібліотечно-інформаційними послугами.
  • Одержувати інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних).
  • Отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.
  • Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності Бібліотеки.
  • Одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА).
  • На консультативну допомогу в отриманні бібліотечно-бібліографічних знань, навичок та вмінь самостійного користування бібліотекою (інформацією).
  • Брати участь у заходах, що проводить Бібліотека.
  • Обиратися до Бібліотечної ради, надавати практичну допомогу Бібліотеці.
  • Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користувався.
  • Подавати адміністрації ДНЗ “РЦПО БТ ХО” зауваження, пропозиції щодо роботи Бібліотеки.
 2. Обов’язки користувачів:
  • Під час запису до Бібліотеки надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляру.
  • У разі зміни прізвища та місця проживання, зазначеного в паспорті, повідомити про це Бібліотеку у місячний термін.
  • Дотримуватись Правил користування Бібліотекою. За порушення Правил користування Бібліотекою користувач може бути позбавлений права відвідувати її на термін, що визначається Бібліотекою.
  • Користуючись документами з бібліотечного фонду, дбайливо ставитися до них: при одержані документів перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявленні в документах дефекти несе користувач.
  • Документи, одержані з фондів Бібліотеки, повертати в установлені терміни.
  • Не виносити з приміщення Бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.
  • На час літніх канікул повернути до Бібліотеки усі зафіксовані у читацькому формулярі документи.
  • Якщо здобувач освіти припиняє навчання в ДНЗ “РЦПО БТ ХО”, особисту справу йому видають за умови повернення до Бібліотеки всіх виданих книжок. У разі звільнення працівників ДНЗ “РЦПО БТ ХО” бібліотекар робить відповідний запис в обхідному листі. При цьому читацький формуляр знищується. У разі неповернення матеріалів Бібліотека направляє відповідні документи для вирішення питання повернення державного майна через судові органи.
  • Дотримуватися тиші в Бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до Бібліотеки не допускаються. Палити заборонено.
 3. Відповідальність користувачів:
  • У разі втрати або пошкодження документу з фонду Бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін, за домовленістю з бібліотекою–фондоутримувачем користувач повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається Бібліотекою. Грошова компенсація за втрачені документи з фонду Бібліотеки може бути внесена користувачем безпосередньо у касу навчального закладу.
  • Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів власності згідно із законодавством.
  • За втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність.
V. Права та обов’язки бібліотеки
 1. Бібліотека зобов’язана:
  • Забезпечувати режим роботи Бібліотеки згідно з вимогами ДНЗ “РЦПО БТ ХО”.
  • Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів.
  • Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає Бібліотека, в т.ч. й платні.
  • Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу у доборі потрібних документів.
  • Дбати про культуру обслуговування користувачів.
  • Формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні Бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання.
  • Задовольняти потреби в створенні при Бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами.
  • Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням для Бібліотеки виданих користувачами документів.
  • Ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведені масових заходів.
  • Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їхньої згоди.
 2. Бібліотека має право:
  • Інформувати адміністрацію ДНЗ “РЦПО БТ ХО” про порушення користувачами основних вимог користування документами.
  • Вимагати від керівництва ДНЗ “РЦПО БТ ХО” не допускати видачі атестатів і дипломів при заборгованості у Бібліотеці.