Працівники

Завдання та обов’язки.

 • Виконує синхронний переклад усної мови на дактильно-жестову мову й навпаки.
 • Виконує переклад навчальних занять, телефонних переговорів, теле- та радіотрансляцій, термінових повідомлень, наказів по навчальному закладу, виробничих нарад, зборів, бесід тощо для осіб з порушеннями слуху, учнів з інвалідністю, працівників.
 • Забезпечує переклад ділових та побутових особистих розмов між особами з порушеннями слуху та особами, які чують; консультацій, порад або лекцій спеціалістів різних сфер економічної діяльності, театральних, спортивних, культурно-освітніх заходів; спеціальних термінів, висловів, слів у формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для осіб з порушеннями слуху; заходів загального, спеціального та виробничого навчання.
 • Виконує у відповідності до встановлених порядком, функції керівника навчальної групи осіб з порушеннями слуху.
 • Розробляє необхідні перспективні та поточні плани заходів масової та індивідуальної виховної, позакласної, реабілітаційної, культурно-освітньої, оздоровчої та іншої роботи.
 • Надає всебічну допомогу в проведенні заходів з медичної та соціально-трудової реабілітації осіб з порушеннями слуху.
 • Вивчає та аналізує інтелектуальний рівень осіб з порушеннями слуху, подає відповідні пропозиції адміністрації навчального закладу.
 • Контролює відвідування та результати навчання осіб з порушеннями слуху, виконання ними виробничої практики.
 • Веде встановлену навчальним закладом документацію та облік своєї роботи.
 • Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації, популяризує серед осіб з вадами слуху дактильно-жестову мову та проводить вивчення цієї мови.
 • Бере участь у роботі кабінетів мови й читання губами для подальшого розвитку залишкового слуху та словесної мови осіб з порушеннями слуху.
 • Популяризує серед фізичних та юридичних осіб діяльність громадських організацій (об’єднань) глухих.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини, Конвенцію про права осіб з інвалідністю, Конвенцію про права дитини; дактильно-жестову мову (в обсязі програм із вивчення дактильно-жестової мови для перекладачів-дактилологів); техніку прямого й зворотного перекладу (за умови високої швидкості, чіткості, виразності, пластики, культури та повноти його виконання); методичні та нормативні матеріали з реабілітації осіб з порушеннями слуху, спеціальної психології; медичні та технічні аспекти реабілітації осіб з порушеннями слуху; основи педагогіки, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову та методологічні основи її побудови (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп’ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Перекладач-дактилолог навчальних закладів вищої категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж на посаді перекладача-дактилолога навчальних закладів I категорії – не менше ніж 8 років.

Перекладач-дактилолог навчальних закладів I категорії: вища освіта першого або другого рівня за      ступенем   бакалавра  або  магістра та   спеціальністю   відповідної   галузі  знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді перекладача-дактилолога навчальних закладів II категорії – не менше ніж 5 років. 

Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Для магістра – без вимог до стажу роботи; для бакалавра – підвищення кваліфікації та стаж роботи на посаді перекладача-дактилолога навчальних закладів – не менше ніж 3 роки.

Перекладач-дактилолог навчальних закладів: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

Завдання та обов’язки.

 • Проводить професійну діяльність, спрямовану на забезпечення здорового та безпечного психологічного, соматичного та соціального стану дітей, підлітків, молоді у процесі виховання та навчання.
 • Сприяє охороні прав особистості відповідно до Конвенції з охорони прав дитини, проводить превентивні заходи щодо профілактики виникнення соціальної дезадаптації.
 • Визначає фактори, які перешкоджають розвитку особистості вихованців (учнів), вживає заходів щодо надання різного виду психологічної допомоги (психокоректувальна, реабілітаційна, консультативна.
 • Надає допомогу учням (вихованцям), батькам (особам, які їх замінюють), колективу закладу / установи у розв’язанні конкретних проблем.
 • Проводить психологічну діагностику різних профілів і призначення.
 • Складає психолого-педагогічні висновки за матеріалами досліджень з метою спрямування роботи педагогічного колективу, а також батьків (осіб, які їх замінюють) з проблем особистісного та соціального розвитку вихованців (учнів).
 • Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомості, отримані в результаті діагностичної та консультативної роботи.
 • Використовує нові розробки та методики діагностики, психокорекційної та психолого-профілактичної роботи.
 • Веде документацію за встановленою формою і використовує її за призначенням.
 • Бере участь у плануванні та розробленні розвиткових і корекційних програм освітньої, виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих і вікових особистісних особливостей вихованців (учнів), сприяє розвитку в них готовності до орієнтації в різних ситуаціях життєвого та професійного самовизначенн.
 • Здійснює психологічну підтримку творчо обдарованих вихованців (учнів), сприяє їхньому творчому визначенню та розвитку.
 • Проводить психолого-педагогічну корекцію порушень соціалізації особистості вихованців (учнів).
 • Формує психологічну культуру вихованців (учнів), працівників закладу / установи та батьків (осіб, які їх замінюють), у тому числі культуру статевого виховання.
 • Консультує працівників освітнього, соціального закладу з питань практичного застосування психології, орієнтованої на підвищення соціально-психологічної компетентності вихованців (учнів), працівників закладу / установи, батьків (осіб, які їх заміняють).
 • Бере участь в роботі педагогічної ради, методичної ради, підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників, семінарів і засідань методичних об’єднань, у розробленні навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій.
 • Підвищує свій фаховий і кваліфікаційний рівень.

Повинен знати: Конституцію України; Закон України „Про освіту” та інші закони України; акти Президента України, акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої діяльності; акти Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства соціальної політики України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; нормативні документи, що регулюють питання охорони здоров’я, профорієнтації, зайнятості вихованців (учнів) та їх соціального захисту; загальну психологію, педагогічну психологію, загальну педагогіку, психологію особистості, диференціальну психологію, дитячу і вікову психологію, соціальну психологію, медичну психологію, дитячу нейропсихологію, патопсихологію, психосоматику; основи дефектології, психотерапії, реабілітології, сексології, психогігієни, професіознавства, психології праці, психодіагностики, психологічного консультування, психопрофілактики; методи активного навчання, соціально-психологічного спілкування, сучасні методи індивідуального та групового профконсультування, діагностики і корекції нормального та аномального розвитку дитини; правила та норми охорони праці, пожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин).

Кваліфікаційні вимоги

Практичний психолог вищої категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж педагогічної роботи – не менше ніж 8 років, у тому числі на посаді практичного психолога – не менше ніж 5 років.

Практичний психолог I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж педагогічної роботи – не менше ніж 5 років, у тому числі на посаді практичного психолога – не менше ніж 3 роки.

Практичний психолог II категорії:  вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж педагогічної роботи – не менше ніж 3 роки, у тому числі на посаді практичного психолога – не менше ніж 1 рік.

Практичний психолог: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

Завдання та обов’язки.

 • Організовує процес виявлення осіб, сімей, які потрапили у складні життєві обставини та потребують соціальної допомоги чи послуг.
 • Розробляє та контролює заходи із захисту та безпеки отримувачів соціальних послуг.
 • Бере участь у розробленні профілактичних програм для вирішення актуальних соціальних проблем у межах адміністративно-територіальної одиниці. Координує та організовує роботу мультидисциплінарної команди при реалізації індивідуального плану надання соціальних послуг.
 • Працює з особами та сім’ями (отримувачами соціальних послуг), які потребують соціальних послуг.
 • Проводить комплексне визначення стану та оцінює індивідуальні потреби отримувачів соціальних послуг, які потрапили у складні життєві обставини.
 • Разом з отримувачем соціальних послуг, або особою, що представляє його інтереси, розробляє, переглядає, за необхідності коригує та координує виконання індивідуального плану надання соціальних послуг.
 • Виявляє та залучає ресурси, наявні в адміністративно-територіальній одиниці, для реалізації індивідуального плану надання соціальних послуг.
 • Готує для укладання із отримувачем соціальних послуг договір про надання соціальних послуг.
 • Оформляє необхідні документи для отримання соціальних послуг.
 • Представляє, за необхідності, інтереси отримувача соціальних послуг з метою захисту його прав та вирішення проблем в установах, організаціях, закладах та на підприємствах, а також перед фізичними особами, та надає допомогу щодо оформлення скарг, документів (заяв, довідок тощо) необхідних для отримання пільг, матеріальної та інших видів допомоги.
 • Співпрацює та підтримує зв’язки з іншими організаціями, підприємствами, установами та закладами, а також фахівцями для реалізації індивідуального плану надання соціальних послуг, сприяє, за необхідності, перенаправленню до інших суб’єктів надання послуг.
 • Надає послуги з: соціального супроводу / патронажу; соціальної адаптації, соціальної інтеграції / реінтеграції; соціальної та психологічної реабілітації; представництва інтересів, посередництва з метою вирішення конфліктних ситуацій, консультування, соціальної профілактики та інші.
 • Здійснює організаційні заходи з влаштування потенційних отримувачів соціальних послуг, які потребують сторонньої допомоги, у спеціалізовані заклади (лікувальні, освітні, соціальні, реабілітаційні, кризові тощо).
 • Контролює процес та якість надання послуг соціальними працівниками-фахівцями, соціальними робітниками та проводить моніторинг якості та оцінку послуг при реалізації індивідуальної програми надання соціальних послуг.
 • Бере участь у плануванні діяльності установи (закладу), організації.
 • Здійснює заходи з керівництва діяльністю соціальних робітників і соціальних працівників-фахівців установи (закладу), організації.
 • Навчає соціальних робітників на робочому місці та координує процес їхнього стажування. Бере участь у розв’язанні конфліктів, які виникають у процесі надання соціальних послуг, між отримувачем і надавачем соціальних послуг.
 • Забезпечує професійний рівень роботи персоналу установи (закладу), організації та організовує підвищення їхньої кваліфікації. Бере участь у міжвідомчих зустрічах, нарадах, засіданнях, зборах.
 • Надає інформацію про діяльність установи (закладу), організації, зацікавленим сторонам, засобам масової інформації відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • Підвищує свій професійний рівень та кваліфікацію. 

Повинен знати: Конституцію України, акти Міністерства соціальної політики України; Конвенцію про права людини, Конвенцію про права осіб з інвалідністю, Конвенцію про права дитини, законодавство України у сфері соціального захисту, надання соціальних послуг та соціальної роботи; основи сімейного, житлового, трудового, цивільного законодавства України; державні стандарти соціальних послуг; види та перелік соціальних послуг, а також установи та організації, що їх надають; принципи, умови та порядок надання соціальних послуг; підходи та критерії визначення складних життєвих обставин; теорії та методи соціальної роботи; етичні цінності та принципи соціальної роботи; основи психології, педагогіки, психіатрії, організації соціальної реабілітації, порядок та методи проведення комплексного визначення стану та індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг; основи догляду за хворими; надання першої медичної допомоги; вимоги до складання індивідуального плану надання соціальних послуг; техніки інтерв’ювання та консультування отримувачів соціальних послуг. Принципи міжвідомчої співпраці та роботи мультидисциплінарної команди; вимоги до ведення професійних записів, принципи, процедури та правила проведення супервізії, як індивідуальної, так і групової; процедури проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп’ютером та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний соціальний працівник: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді соціального працівника І категорії – не менше ніж 2 роки.

Соціальний працівник І категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді соціального працівника ІІ категорії – не менше ніж 2 роки.

Соціальний працівник ІІ категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; для бакалавра стаж роботи на посаді соціального працівника – не менше ніж 1 рік, для магістра – без вимог до стажу роботи.

Соціальний працівник: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

Завдання та обов’язки.

 • Проводить роботу з виховання дітей у навчальних закладах і реабілітаційних установах (у тому числі інтернатах при школах, гуртожитках, групах, групах продовженого дня тощо), інших установах та організаціях.
 • Сприяє створенню сприятливих умов для індивідуального розвитку та морального формування особистості вихованців; вносить необхідні корективи в систему їхнього навчання та виховання.
 • Вивчає схильності та інтереси дітей, сприяє підвищенню їхньої пізнавальної мотивації, становленню навчальної самостійності, формуванню загальних компетентностей; організовує виконання домашніх завдань.
 • Створює сприятливе мікросередовище та морально-психологічний клімат для кожного вихованця.
 • Сприяє розвитку спілкування вихованців.
 • Допомагає вихованцям розв’язувати проблеми, що виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками (особами, які їх замінюють).
 • Контролює дотримання вихованцями вимог статуту установи (освітньої, реабілітаційної тощо).
 • Надає допомогу вихованцям у навчальній діяльності, сприяє забезпеченню рівня їхньої підготовки відповідно до державного освітнього стандарту.
 • Сприяє здобуттю додаткової освіти вихованцями через систему гуртків, клубів, секцій, об’єднань, організованих в установах (закладах), за місцем проживання відповідно до їхніх індивідуальних і вікових інтересів.
 • Удосконалює життєдіяльність колективу вихованців.
 • Забезпечує дотримання прав і свобод вихованців, відповідає за життя, здоров’я та безпеку вихованців у період реалізації освітнього процесу.
 • Проводить спостереження (моніторинг) за здоров’ям, розвитком і вихованням учнів (вихованців), у тому числі в електронному режимі.
 • Розробляє план (програму) виховної роботи з групою учнів (вихованців).
 • Веде активну пропаганду здорового способу життя.
 • Працює в контакті з учителями, педагогом-психологом, іншими педагогічними працівниками, батьками (особами, які їх замінюють) вихованців.
 • Планує і проводить з вихованцями із обмеженими можливостями здоров’я реабілітаційну та корекційно-розвиваючу роботу (групову або індивідуальну) на основі вивчення індивідуальних особливостей, рекомендацій педагога-психолога.
 • Координує діяльність помічника вихователя, молодшого вихователя.
 • Бере участь у роботі педагогічних, методичних рад, інших формах методичної роботи, підготовці та проведенні батьківських зборів, оздоровчих, виховних та інших заходів, передбачених освітньою програмою, в організації та проведенні методичної та консультативної допомоги батькам (особам, які їх замінюють).
 • Вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу.
 • Забезпечує охорону життя і здоров’я вихованців під час освітнього процесу.
 • Виконує правила з охорони праці та пожежної безпеки.
 • Координує діяльність вихователів, педагогічних працівників при виконанні обов’язків старшого вихователя у поєднанні з виконанням обов’язків, передбачених за посадою вихователя.
 • Надає методичну допомогу вихователям, сприяє узагальненню передового педагогічного досвіду, підвищенню кваліфікації вихователів, розвитку їхніх творчих ініціатив.
 • Підвищує свій фаховий і кваліфікаційний рівень.

Повинен знати: закони України щодо розвитку освітньої сфери, інші нормативно-правові акти, що регулюють освітню діяльність; пріоритетні напрями розвитку освіти країни; Конвенцію про права дитини; педагогіку, дитячу, вікову та соціальну психологію; психологію стосунків, індивідуальні та вікові особливості дітей і підлітків, вікову фізіологію, шкільну гігієну; методи і форми моніторингу поведінки та навчання вихованців; педагогічну етику; теорію і методику виховної роботи, організації вільного часу вихованців; методи управління освітніми системами; сучасні педагогічні технології продуктивного, диференційованого, розвиткового навчання, реалізації компетентнісного підходу; методи переконання, аргументації своєї позиції, встановлення контактів із вихованцями різного віку, їхніми батьками (особами, які їх замінюють), колегами по роботі; технології діагностики причин конфліктних ситуацій, їх профілактики і вирішення; основи екології, економіки, соціології; трудове законодавство; основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою, браузерами, мультимедійним устаткуванням; правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, іншої установи; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин).

Кваліфікаційні вимоги

Вихователь І категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вихователя ІІ категорії – не менше ніж 2 роки.

Вихователь ІІ категорії: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; для бакалавра – без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра – стаж роботи на посаді вихователя – не менше ніж 2 роки.

Вихователь: вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

Корисні матеріали