Loading...
БІЦ ДНЗ РЦПО БТ ХО > Англійська мова > Сертифікаційна робота з англійської мови

Сертифікаційна робота з англійської мови

Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2021 році здобудуть повну загальну середню освіту, можуть вибрати англійську мову для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Зміст сертифікаційної роботи з англійської мови визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Програму розроблено на основі чинних навчальних програм з іноземних мов для закладів загальної середньої освіти.

У характеристиці сертифікаційної роботи з англійської мови визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів. Докладне ознайомлення з цією інформацією допоможе виробити власну стратегію ефективної роботи під час зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

Сертифікаційна робота з англійської мови налічує 59 завдань різних форм та складається з чотирьох частин: «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (16 завдань), «Читання» (22 завдання), «Використання мови» (20 завдань) і «Письмо» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю). Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 72. На виконання сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин.

Робота складається з чотирьох частин:

  • Частина «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (Tasks 1–3) містить 16 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.
  • Частина «Читання» (Tasks 4–7) містить 22 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначають у бланку відповідей А.
  • Частина «Використання мови» (Task 8 і Task 9) містить 20 завдань. Відповіді на ці завдання позначають у бланку відповідей А.
  • Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записують у бланку відповідей Б.

Результат виконання всіх завдань буде використано під час прийому до закладів вищої освіти та зараховано (за вибором здобувача) як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для  учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти і вивчали англійську мову на профільному рівні.

Результат виконання всіх завдань Tasks 1–3 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», Tasks 4–6 частини «Читання», завдань 39–43 Task 8, завдань 49–53 Task 9 частини «Використання мови» та завдання частини «Письмо» буде зараховано (за вибором здобувача) як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для  учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти і вивчали англійську мову на рівні стандарту.

Під час визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови за шкалою 100–200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи (подано в Характеристиці сертифікаційної роботи) та Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100–200 балів буде встановлено поріг «склав/не склав» – мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала кожного учасника, який подолав поріг «склав/не склав», буде визначено його рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.

Учасники, які подолають поріг «склав/не склав», зможуть узяти участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти.

Здобувачі повної загальної середньої освіти поточного року, які вибрали англійську мову для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, також отримають оцінку за шкалою 1–12 балів. Для тих, хто вивчав англійську мову на стандартному рівні, у процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання завдань № 1–16 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», № 17–32 частини «Читання», №39–43, №49–53 частини «Використання мови» та № 59 частини «Письмо». Для тих, хто вивчав англійську мову на профільному рівні, використовуватиметься тестовий бал, отриманий за виконання усіх завдань тесту.

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завданняСхема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання має основу та три (Task 1: № 1–6*, Task 3: № 12–16*) або чотири (Task 5: № 22–26*) варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.
або 1 бал: бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на визначення правильності/неправильності твердження.
У завданнях (Task 2: № 7–11*) пропонують визначити правильність чи неправильність наведеного твердження щодо змісту прослуханого/прочитаного. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.
або 1 бал: бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності.
У завданнях (Task 4: № 17–21*, Task 6: № 27–32*) пропонують підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання встановив відповідність і позначив відповідь у бланку відповідей А.
або 1 бал: 1 бал – за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на заповнення пропусків у тексті.
У завданнях (Task 7: № 33–38, Task 8: № 39–43*, 44–48, Task 9: № 49–53*, 54–58) пропонують доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами з наведених варіантів. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.
або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Завдання 59* передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей Б.
від 0 до 14 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:
а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації): а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали; а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали; а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали.
b. Структура тексту та зв’язність: b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали; b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист, оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали.
с. Використання лексики (лексична наповнюваність, правильність уживання лексичних засобів): 0, 1 або 2 бали.
d. Використання граматики (правильність уживання граматичних засобів): 0, 1 або 2 бали.
Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за всі критерії а. Змістове наповнення (а1, а2, а3), то всю роботу оцінюють у 0 балів.  Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій с. Використання лексики або критерій d. Використання граматики, то всю роботу оцінюють у 0 балів.  Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за один із критеріїв а. Змістове наповнення (а1, а2, а3), то за критерій с. Використання лексики роботу оцінюють в 1 бал. Якщо учасник зовнішнього оцінювання не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважають ненаписаним і всю роботу оцінюють у 0 балів.

*– завдання, результат виконання яких буде зараховано як результат державної підсумкової атестації для випускників, які вивчали англійську мову на рівні стандарту

Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з англійської мови зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року

КритеріїЗмістовий вияв і композиційне оформлення критеріюБали
а. Змістове наповнення
(опрацювання умов, зазначених у ситуації):
а1 – перша умова
Умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення)2
Умову лише згадано, надано коротку відповідь1
Умову не опрацьовано й не згадано або переписано текст з умови зошита сертифікаційної роботи0
а2 – друга умова
Умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення)2
Умову лише згадано, надано коротку відповідь1
Умову не опрацьовано й не згадано або переписано текст з умови зошита сертифікаційної роботи0
а3 – третя умова
Умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення)2
Умову лише згадано, надано коротку відповідь1
Умову не опрацьовано й не згадано або переписано текст з умови зошита сертифікаційної роботи0
b.
Структура тексту та зв’язність
b1 логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)
Текст укладено логічно й послідовно

З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах

У тексті є сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова тощо, ужиті доречно
2
Логіку викладу частково порушено

З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах є частково або вжиті недоречно
1
Логіки викладу немає.
З’єднувальних елементів немає, робота складається з набору речень
0
b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (приватний чи офіційний лист)
Стиль письма повністю відповідає вимогам до висловлень заданого формату

У письмовому висловленні використано відповідні лексичні та граматичні одиниці

Письмове висловлення оформлено відповідно до правил написання та оформлення, прийнятих у країнах, мова яких вивчалася

Наприклад, у приватному листі використано неформальний стиль, для якого є характерним приватний тон, а також уживання прямого звернення до адресата; використання імені, а не прізвища; скорочень і відповідних форм привітання та прощання тощо

У листі є:
привітання (greeting) – відповідно до вимог оформлення приватного листа;
вступ (opening remarks)

Увага!
Якщо у вступі дослівно переписано умову письмового
завдання, оцінка за цей критерій – 1 бал.

основна частина (main body) обов’язково структурована за змістовими абзацами, є три змістові абзаци (або два змістові абзаци, якщо дві змістові умови об’єднані в один абзац);
кінцівка (closing remarks);
прощання (ending) – відповідно до вимог оформлення приватного листа;
підпис (name) – вигадане ім’я відповідно до формату приватного листа
2
Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, є порушення основних вимог1
Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або їх немає0
с.
Використання лексики:
лексична наповнюваність;
– правильність уживання лексичних засобів
Продемонстровано достатній словниковий запас (використано різноманітні лексичні одиниці) для вирішення заданої комунікативної ситуації.

Можливі лексичні помилки (максимум три), що не впливають на розуміння написаного
2
Продемонстровано недостатній словниковий запас (використано одноманітні лексичні одиниці) для вирішення заданої комунікативної ситуації.

Або робота містить більше ніж три лексичні помилки
1
Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий0
d.
Використання граматики:
правильність уживання граматичних засобів
Робота не містить помилок або є помилки (максимум вісім), що не заважають розумінню написаного, крім грубих помилок на:

– уживання числа й особи в дієслівних часо-видових формах;
– порушення порядку слів у реченні;
– уживання інфінітива (у реченнях на зразок he must come; I have to come; he wants to win тощо);
– уживання числа іменників.

Якщо серед восьми помилок є помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, оцінка за цей критерій – 1 бал
2
У роботі є помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (дев’ять і більше), у тому числі грубі, що не заважають розумінню написаного1
У роботі велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного0
  1. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за всі критерії а. Змістове наповнення (а1, а2, а3), то всю роботу оцінюють у 0 балів.
  2. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій с. Використання лексики або критерій Використання граматики, то всю роботу оцінюють у 0 балів.
  3. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за один із критеріїв а. Змістове наповнення (а1, а2, а3), то за критерій с. Використання лексики роботу оцінюють в 1 бал.

Powered by BetterDocs

БІЦ ДНЗ РЦПО БТ ХО

Бібліотечно-інформаційний центр